Statut

STATUTUL ASCOR

 

Cap. I. Denumirea, sediul, durata şi caracterul asociaţiei

Art. 1. (1) Denumirea asociaţiei este „Asociaţia Studenţilor Creștin-Ortodocși Români filiala Galați” (A.S.C.O.R. filiala Galați).

(2) Asociaţia îi are ca ocrotitori spirituali pe Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului şi pe Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

(3) Ziua Națională a A.S.C.O.R. este sărbătorită de Praznicul Sfintei Treimi.

Art. 2. A.S.C.O.R. filiala Galați funcţionează în cadrul Bisericii Ortodoxe Române cu binecuvântarea Sfântului Sinod şi are ca preşedinte de onoare, la nivel central, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar la nivel local, pe ierarhul locului, cu a cărui binecuvântare funcţionează. 

Art. 3. Sediul central al A.S.C.O.R. este în Bucureşti, Str. Doamnei, nr. 18, sector 3. La nivel local fiecare filială deține un sediu menționat în Regulamentul de Ordine Internă . 

Art. 4. (1) A.S.C.O.R. a luat fiinţă ca persoană juridică la 14 iunie 1990.

(2) A.S.C.O.R. are durată de funcţionare nedeterminată, având caracter creştin-ortodox, autonom, apolitic şi fără scop lucrativ.

 

Cap. II. Scopul, valorile și obiectivele A.S.C.O.R.

Art. 5. (1) Scopul asociaţiei este promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, cu prioritate în mediul universitar şi cel preuniversitar.

(2) A.S.C.O.R. filiala Galați urmăreşte, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea îndatoririlor acestora pe care le au faţă de Biserică, neam, societate şi familie.

Art. 6. Valorile A.S.C.O.R. filiala Galați:

a)credința în Dumnezeu conform învățăturii Bisericii Ortodoxe;

b)implicarea activă în societate;

c)familia naturală;

d)învățarea și formarea continuă;

e)angajament, responsabilitate și profesionalism.

Art. 7. Asociația are drept obiective:

a) promovarea valorilor creştin-ortodoxe în rândul tinerilor, în principal, şi al poporului, în general;

b) încurajarea participării tinerilor, în principal, și a poporului, în general, la viața liturgică a Bisericii;

c) încurajarea dialogului dintre credinţă şi cultură;

d) implicarea în activitatea misionar-filantropică a bisericii sau mănăstirii la care slujeşte părintele îndrumător al asociaţiei, precum şi a altor biserici sau mănăstiri;

e) promovarea valorilor național-istorice în lumina moralei creștin-ortodoxe;

f) desfăşurarea de activităţi misionare, sociale și filantropice;

g) inițierea și derularea de proiecte (cu finanțare proprie, externă sau mixtă) pentru toate categoriile de vârstă și grupurile vulnerabile;

h) organizarea de tabere creștin-ortodoxe;

i) dezvoltarea de proiecte artistice urbane, organizarea de expoziţii;

j) descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi a obiceiurilor naţionale;

k) promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea europeană, editarea şi tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV; 

l) recuperarea memoriei noastre culturale prin seminarii şi mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice;

m) ajutorarea activităţii misionare (a preoţilor din parohiile sufragane eparhiei de care aparține filiala, cu precădere a celor din mediul rural) prin conceperea unor programe care să stimuleze cooperarea tuturor factorilor care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii de interes comunitar pentru sporirea contribuţiei în viaţa comunităţii, a membrilor ei, pentru crearea unui climat de solidaritate umană şi îndemn la filantropie;

n) consultanţă şi training pentru schimbarea şi dezvoltarea culturii orgnizaţionale, dezvoltarea resurselor umane, recrutarea de personal şi pregătirea voluntarilor, management de proiect şi fundraising;

o) programe de promovare a turismului ecologic, etnografic, cultural, religios;

p) realizarea unui turism eficient, sigur şi cu impact scăzut asupra mediului prin înfiinţarea de puncte de prim ajutor, înfiinţarea şi consolidarea serviciilor de informare turistică şi programe de ecologizare;

q) organizarea de tabere de turism ecologic, rural, sportiv, inter-religios;

r) protecţie, găzduire, îngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, etc.;

s) activitatea de prevenire şi rezolvarea directă a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (şomaj, sărăcie, mobilitatea geografică şi tensiuni în relaţiile familiale).

Art. 8. În vederea atingerii scopului şi a obiectivelor sale, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

a) va transmite informaţii cu caracter religios prin editarea de cărţi, reviste, pliante, broşuri etc.;

b) va organiza întâlniri, simpozioane, dezbateri, conferinţe, expoziţii, vernisaje, lansări de carte, spectacole, ateliere de creaţie, cursuri, training-uri, evenimente sociale, târguri de carte, activităţi educative, tabere, excursii, pelerinaje etc.;

c) va sprijini activitatea din cantine sociale, adăposturi, școli și grădinițe, centre de zi pentru vârstnici, azile de bătrâni şi alte stabilimente cu rol de ocrotire a persoanelor aflate în dificultate, persoane din penitenciare etc.;

d) va desfăşura diferite activităţi de voluntariat în sprijinul unor comunităţi locale, pe cont propriu şi în colaborare cu alte ONG-uri sau cu instituţii publice;

e) va ctitori biserici, va ridica troiţe, va construi monumente cultural-religioase şi alte clădiri în folosul său sau al altor instituţii active în domeniul protecţiei sociale;

f) va putea înfiinţa un post de radio, o editură, biblioteci;

g) va organiza programe și proiecte proprii sau în colaborare cu instituţii de educaţie sau alte ONG-uri în domenii precum religie, asistenţă socială, educație, cultură, etc;

h) va realiza campanii de informare pentru combaterea unor obiceiuri cu consecinţe negative în rândul tinerilor (începerea activității sexuale înainte de căsătorie, droguri, alcool, violenţă, etc.);

i) va iniția și desfășura sfințirea căminelor studențești și a școlilor sau a liceelor, după caz;

j) colaborarea cu instituții mass-media.

Fiecare dintre aceste activităţi va fi iniţiată şi finalizată cu binecuvântarea Chiriarhului.

Art. 9. Atât A.S.C.O.R, la nivel central, cât și filialele au patrimoniu propriu; fiecare dintre acestea îl are menționat în inventar, conform legislației în vigoare.

 

Cap. III. Membrii A.S.C.O.R. filiala Galați

Art. 10. Membru titular al A.S.C.O.R. filiala Galați poate fi orice student sau doctorand creştin-ortodox, de naţionalitate sau cetăţenie română, care are binecuvântarea preotului său duhovnic.

Art. 11. A.S.C.O.R. filiala Galați poate avea, de asemenea, membri de onoare şi membri asociaţi:

a) membru de onoare poate deveni orice creştin-ortodox, la propunerea Adunării Generale locale;

b) membru asociat poate deveni, la propunerea Comitetului de Conducere local, orice creştin-ortodox, care se interesează de bunul mers al asociaţiei şi susţine scopul ei.

Art. 12. Pentru implicarea constantă în acţiunile desfăşurate de A.S.C.O.R filiala Galați, urmărind scopul şi obiectivele asociaţiei, membrii titulari şi asociaţi pot primi titlul de membru activ care le permite astfel să voteze în Adunarea Generală locală. Această titulatură se conferă anual de către Comitetul de Conducere A.S.C.O.R. filiala Galați cu cel puţin 2 săptămâni înainte de întrunirea Adunării Generale locale.

Art. 13. Drepturile și îndatoririle membrilor A.S.C.O.R. filiala Galați

(1) Drepturile membrilor activi sunt:

a)dreptul de a participa la toate activitățile desfășurate de asociație (dacă nu există un motiv întemeiat hotărât de Comitetul de Conducere pentru a i se îngrădi accesul);

b)participarea la unele întruniri ale asociației la nivel local sau național;

c)dreptul de a face parte din organismele de conducere ale asociației;

d)dreptul de a propune puncte de discuție pentru ordinea de zi a diferitelor întruniri ale asociației;

e)dreptul de a avea acces la statutul asociației;

f)dreptul de a alege președintele, vicepreședinții și organismele de conducere;

g)dreptul de a reprezenta asociația, cu ocazia diverselor evenimente, din însărcinarea organismele de conducere și cu binecuvântarea Părintelui îndrumător.

(2) Îndatoririle membrilor A.S.C.O.R. filiala Galați sunt:

a)să respecte prevederile prezentului Statut şi a celorlalte acte normative emise de A.S.C.O.R. filiala Galați;

b)să respecte rânduielile bisericeşti şi morala creştină;

c)să participe la activităţile organizate de asociaţie; 

d)să-şi îndeplinească sarcinile atribuite de conducere.

Art. 14. Comitetul de Conducere local poate aplica unui membru A.S.C.O.R. filiala Galați sancţiuni, care pot merge până la excluderea sa din asociaţie, pentru:

- nerespectarea prevederilor prezentului Statut;

- acordarea unor declaraţii importante și întreprinderea de acțiuni în numele A.S.C.O.R., fără a avea acordul conducerii;

- pentru întreprinderea unor acțiuni în detrimentul asociației.

Art. 15. Membrii A.S.C.O.R. filiala Galați nu pot face parte din nici un partid sau mişcare politică. Cei care fac parte dintr-un partid sau mişcare politică pot fi primiţi în A.S.C.O.R. filiala Galați doar în calitate de colaboratori; această calitate poate fi retrasă de către Comitetul de Conducere pentru aceleaşi motive arătate la articolul 14.  

Art. 16. (1) Un membru A.S.C.O.R. filiala Galați poate ocupa o funcţie în organele de conducere, la nivel local sau naţional, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 

- este membru titular;

- are calitate de „membru activ”;

- are binecuvântarea scrisă a preotului duhovnic, precum şi acordul părintelui îndrumător al respectivei filiale A.S.C.O.R. filiala Galați;

- are vârsta de cel mult 35 de ani în momentul alegerii.

(2) În cazurile prevăzute de articolele 13 și 14 se va proceda la pierderea funcției de conducere.

Art. 17. A.S.C.O.R. filiala Galați poate elibera adeverințe și certificate de voluntariat conform prevederilor legale în vigoare.

 

Cap. IV. Filialele A.S.C.O.R.

Art. 18. A.S.C.O.R. poate avea filiale în centrele universitare din ţară şi din străinătate.

Art. 19. (1) Comitetul de Conducere poate înfiinţa diferite Departamente, care vor funcţiona pe lângă o facultate, mai multe facultăţi sau pe lângă alte instituţii universitare, de stat sau particulare.

(2) Departamentele funcționează în baza unui Regulament de Ordine Internă, care are acordul Comitetului de Conducere al filialei.

(3) Comitetul de Conducere al filialei numeşte şi destituie conducerea departamentelor; Departamentele pot fi desființate de către Comitetul de Conducere.

Art. 20. (1) Fiecare filială are ca președinte de onoare pe episcopul locului și ca îndrumător, un singur preot ales de către filială cu acordul Chiriarhului.

(2) Acțiunile importante ale fiecărei filiale trebuie să aibă acordul episcopului locului sau al preotului îndrumător.

Art. 21. Înfiinţarea unei filiale se poate face numai cu acordul episcopului locului şi al Consiliului Naţional al A.S.C.O.R.

Art. 22. Consfătuirea Naţională poate să suspende sau să destituie conducerea unei filiale, precum şi să ceară dizolvarea şi lichidarea acesteia, având acordul episcopului locului, pentru unul din următoarele motive:

a) săvârşirea unor acte grave de indisciplină;

b) abaterea de la învăţătura şi morala creştin-ortodoxă;

c) nerespectarea Statutului;

d) absența unei filiale de la Consfătuirile Naţionale de două ori consecutiv, fără motive întemeiate.

Art. 23. Filialele vor adopta prezentul Statut precum şi actele normative (hotărârile Consfătuirilor Naționale și ale Consiliului Național) privind organizarea şi funcţionarea A.S.C.O.R.

Art. 24. Fiecare filială are personalitate juridică, cu tot ce decurge legal din această calitate (ştampilă, cont şi cod fiscal propriu).

 

Cap. V. Conducerea la nivel local (a filialelor)

Art. 25. Fiecare filială va avea o conducere proprie, alcătuită dintr-o Adunare Generală, un Comitet de Conducere şi un Consiliu de Coordonare, care se vor constitui conform prevederilor prezentului Statut.

A. Adunarea Generală locală

Art. 26. Adunarea Generală locală este alcătuită din toţi membrii activi ai filialei A.S.C.O.R.

Art. 27. (1) Adunarea Generală locală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor activi ai filialei respective. 

(2) În cazul în care nu se întruneşte numărul se va proceda la o nouă convocare, Adunarea Generală astfel constituită fiind validă.

Art. 28. Adunarea Generală locală îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, anual, şi extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Art. 29. (1) Adunarea Generală locală este convocată de preşedintele filialei, în şedinţe ordinare anuale, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) În cazul în care, în decursul unui an, preşedintele filialei nu procedează la convocarea Adunării Generale, convocarea acesteia va cădea în sarcina oricărui membru al Comitetului de Conducere local.

(3) În cazuri excepționale, hotărârea convocării Adunării Generale revine ierarhului locului. 

(4) Se recomandă invitarea unui reprezentant din fiecare filială aflată în mitropolia filialei care organizează alegerile pentru președinte.

Art. 30. Adunarea Generală locală are următoarele atribuţii:

- stabileşte liniile directoare de acţiune;

- alege sau revocă Comitetul de Conducere local;

- alege membrii de onoare.

 

B. Comitetul de Conducere local

Art. 31. (1) Fiecare filială A.S.C.O.R. este condusă de Comitetul de Conducere local alcătuit din: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, unul sau doi consilieri pentru probleme interne şi externe, un secretar.

(2) Filialele pot avea, la propunerea Adunării Generale, chiar trei vicepreședinți, dacă se consideră necesar acest lucru.

Art. 32. Membrii Comitetului de Conducere local sunt aleşi de către Adunarea Generală locală dintre membrii titulari care au calitatea de membri activi, pentru un mandat de doi ani.

Art. 33. (1) Membrii Comitetului de Conducere local trebuie să aibă binecuvântarea scrisă a duhovnicului, iar preşedintele şi binecuvântarea ierarhului locului.

(2) În cazul în care preşedintele ales nu primeşte binecuvântarea ierarhului locului, se va convoca o nouă Adunare Generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

Art. 34. Atribuţiile Preşedintelui Comitetului de Conducere local:

- separat sau împreună cu oricare dintre vicepreşedinţi reprezintă filiala A.S.C.O.R. în faţa autorităţilor bisericeşti şi de stat;

- prezidează şedinţele Adunării Generale;

- coordonează buna desfășurare a activității întregii filiale;

- numeşte şi revocă responsabili pe diferite secţiuni de activitate ale filialei.

Art. 35. Atribuţiile Comitetului de Conducere local sunt:

- conduce activitățile filialei A.S.C.O.R., între sesiunile Adunării Generale locale;

- deleagă reprezentanţi la Consfătuirea Naţională şi la alte întruniri.

 

C. Consiliul de Coordonare local

Art. 36. Consiliul de Coordonare local este format din Comitetul de Conducere local şi coordonatorii Departamentelor.

Art. 37. Preşedintele Consiliului de Coordonare local este și preşedintele Comitetului de Conducere local.

Art. 38. Consiliul de Coordonare local este legal constituit dacă se întrunesc cel puţin 2/3 din numărul total de membri.

Art. 39. Atribuţiile Consiliului de Coordonare local sunt:

- stabileşte măsuri pentru organizarea Departamentelor şi coordonează activitatea acestora;

- nominalizează viitorii candidaţi pentru alegerea Comitetului de Conducere local, înainte de Adunarea Generală anuală. Candidaţii nominalizaţi trebuie să prezinte până la data alegerilor binecuvântarea scrisă a duhovnicului;

- pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut, poate suspenda până la viitoarea Adunare Generală locală, pe orice membru al Comitetului de Conducere, cu excepţia preşedintelui filialei, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul total de membri prezenţi. Pe funcţia rămasă vacantă, Consiliul de Coordonare local poate numi interimar un alt membru titular al A.S.C.O.R. filiala Galați care are calitatea de membru activ.

 

D. Comisia de cenzori

Art. 40. (1) Controlul financiar al organizaţiei este asigurat de Comisia de cenzori. Activitatea Comisiei de cenzori se desfăşoară independent de controlul organelor de conducere sau administraţie ale organizaţiei.

(2) Componenţa Comisiei de cenzori, incluzând cel puţin trei membri, este propusă de Comitetul de Conducere şi este votată de Adunarea Generală. Membrii Comisiei de Cenzori au mandat pentru o perioadă de doi ani.

(3) Cel puţin unul dintre membrii Comisiei de Cenzori trebuie să aibă studii economice superioare. Cenzorii nu pot deţine nici o altă funcţie în organizaţie, nu pot lua decizii cu caracter executiv şi nu pot încheia acte de gestiune.

(4) Comisia de cenzori verifică bilanţul, contul de gestiune şi bugetul şi le supune aprobării Adunării Generale.

(5) Comisia de cenzori are obligaţia de a informa în Adunarea Generală Comitetul de Conducere despre aprobările făcute.

 

Cap. VI. Conducerea la nivel central

A. Consfătuirea Naţională

Art. 41. (1) Consfătuirea Naţională este formată din reprezentanţii A.S.C.O.R., de la nivel central și de la nivelul filialelor.

(2) A.S.C.O.R., la nivel central, și filialele au obligația de a se consulta cu Consiliul Național înainte de a lua o decizie în numele A.S.C.O.R. național.

(3) Preşedintele Comitetului Conducerii A.S.C.O.R. prezidează Consfătuirile Naţionale unde se organizează sau deleagă această atribuţie unui alt membru din Comitetul de Conducere, împreună cu membrii conducerii A.S.C.O.R.

Art. 42. (1) Consfătuirea Naţională este legal constituită dacă se întrunesc cel puţin 2/3 din reprezentanţii la nivel central și ai filialelor A.S.C.O.R. 

(2) În cazul în care nu se întrunește numărul, se va proceda la o nouă convocare a Consfătuirii Naţionale, care va fi legal constituită, indiferent de numărul filialelor reprezentate.

(3) Filialele sunt reprezentate printr-un număr egal de delegaţi. Dacă din partea unei filiale nu poate fi întrunit numărul stabilit de participanţi, aceasta poate fi reprezentată printr-un număr mai mic de delegaţi.

Art. 43. Consfătuirea Naţională îşi desfăşoară activitatea în sesiuni ordinare, anual, la București şi în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Art. 44. Consfătuirea Națională se va organiza cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. 

Art. 45. Convocarea sesiunilor aparține Consiliului Naţional și se transmite către filiale sub orice formă scrisă. 

Art. 46. Atribuțiile Consfătuirii Naţionale sunt:

a) modifică Statutul;

b) hotărăşte asupra cooptării, asocierii sau afilierii asociaţiei la alte organizații din ţară şi din străinătate, precum şi asupra ieșirii din astfel de asociaţii;

c) elaborează recomandări privitoare la activitatea filialelor;

d) dezbate probleme de interes naţional, schimb de experiență, organizarea unor activități comune etc.;

e) suspendă sau destituie conducerea unei filiale sau cere dizolvarea şi lichidarea acesteia, conform articolului 22.

Art. 47. Votarea hotărârilor Consfătuirii Naţionale se face conform principiului „o filială – un vot”. Toate hotărârile Consfătuirii Naţionale se iau cu cel puţin 2/3 din voturile filialelor prezente și a A.S.C.O.R. la nivel central

 

B. Consiliul Naţional

Art. 48. Consiliul Naţional este format din preşedinţii tuturor filialelor A.S.C.O.R.

Art. 49. (1) Consiliul Naţional are un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele Consiliului Naţional este preşedintele A.S.C.O.R., iar cei doi vicepreşedinţi sunt, prin rotaţie, în ordinea canonică a scaunelor mitropolitane, pentru o perioadă de doi ani, preşedinţii filialelor din centrele mitropolitane.

(3) Dacă se schimbă preşedintele unei filiale, noul preşedinte va ocupa, în continuare, aceeaşi funcţie în Consiliul Naţional.

Art. 50. Consiliul Naţional va fi convocat de către preşedinte, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. În cazul în care nu se întruneşte de două ori pe an, unul dintre vicepreședinți are dreptul să facă această convocare.

Art. 51. Consiliul Naţional este legal constituit dacă sunt prezenți cel puţin 2/3 din numărul total de membri. Hotărârile se iau cu acordul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art. 52. Dacă un preşedinte al unei filiale nu va putea participa la întâlnirile Consiliului Naţional, Comitetul de Conducere al filialei va desemna un înlocuitor.

Art. 53. Atribuţiile Consiliului Naţional sunt:

a) convoacă Consfătuirile Naţionale;

b) reprezintă A.S.C.O.R.-ul la nivel naţional;

c) îşi dă acordul pentru înfiinţarea unei filiale, conform art. 21 și desființarea unei filiale potrivit art. 22;

d) deleagă reprezentanţi A.S.C.O.R. la întâlniri naţionale şi internaţionale;

e) elaborează recomandări privitoare la activitatea filialelor;

f) dezbate probleme de interes naţional, schimb de experienţă, organizarea unor activităţi comune.

 

Cap. VII. Relaţii cu alte organizaţii

Art. 54. Filialele A.S.C.O.R. pot dezvolta relaţii cu organizaţii şi fundaţii din ţară. Pentru relaţiile cu organizaţiile de tineret internaţionale şi din străinătate este necesară binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane și cea a ierarhului locului.

Art. 55. Cooptarea, asocierea sau afilierea la astfel de organizaţii se face la nivel naţional, cu acordul Consfătuirii Naţionale şi al preşedintelui de onoare al A.S.C.O.R.

Art. 56. La nivel local, cooptarea, asocierea sau afilierea cu una sau mai multe organizaţii din ţară se face cu acordul Consfătuirii Naţionale sau a Consiliului Naţional şi cu acordul ierarhului locului.

 

Cap. VIII. Fondurile băneşti 

Art. 57. Fondurile băneşti ale A.S.C.O.R. filiala Galați se realizează din următoarele surse: 

a)cotizaţii benevole;

b)accesarea de fonduri locale, județene, naționale și europene pentru realizarea de proiecte conforme cu scopul și obiectivele prezentului statut; 

c)donaţii şi subvenţii din partea unor persoane fizice sau juridice; 

d)difuzarea şi editarea de reviste; 

e)desfacerea de cărţi cu caracter creştin, medii audio şi video cu muzică religioasă şi conferinţe, afişe şi lucrări de artă creştină, a altor obiecte bisericeşti;

f)organizarea de concerte caritabile

g)redirecționarea impozitului pe venit, potrivit reglementărilor legale de 2%.

Art. 58. În vederea realizării unor venituri în filialele A.S.C.O.R. se pot presta diferite servicii (cum ar fi înregistrarea de medii audio şi video cu caracter creştin sau lipirea de litografii), se pot înfiinţa şi deţine mici ateliere de producţie potrivit legilor în vigoare (cum ar fi un atelier de icoane sau o tipografie), precum şi unităţi de desfacere (de exemplu librării).

Art. 59. Veniturile şi bunurile A.S.C.O.R. filiala Galați constituie patrimoniul său colectiv şi se utilizează conform hotărârilor luate de către conducerea sa, potrivit scopului propus şi prevederilor legale în vigoare.

 

Cap. IX. Dizolvarea şi lichidarea

Art. 60. (1) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se vor putea efectua în toate cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.

(2) În cazul dizolvării şi lichidării A.S.C.O.R., întreg patrimoniul asociației trece în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române.

 

Cap. X. Dispoziții finale

Art. 61. Activitatea în cadrul filialelor A.S.C.O.R. se poate desfășura și cu personal salariat sau cu colaboratori.

Art. 63. Se recomandă ca cel puţin o dată pe an, filialele din centrele mitropolitane să convoace întâlniri consultative cu filialele aflate în mitropolia respectivă.

Art. 64. Se recomandă ca anual, în sâmbăta sau duminica cea mai apropiată de data de 5 octombrie, fiecare filială să organizeze o slujbă de pomenire a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae. Cu această ocazie se poate desfăşura şi o întâlnire între vechii şi noii membri A.S.C.O.R.

Art. 65. Pentru o bună aplicare a prevederilor prezentului Statut, A.S.C.O.R. și filialele vor elabora un Regulament de Ordine Internă.

Art. 66. A.S.C.O.R și filialele acestuia va prezenta Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de două ori pe an (primavăra și toamna), rapoarte privind activitatea desfășurată și, o dată pe an, situația financiară; rapoartele filialelor vor fi înaintate către centrele eparhiale și către  A.S.C.O.R, care le va centraliza și le va înainta către Patriarhia Română.

Art. 67. De la data înregistrării prezentului Statut al A.S.C.O.R. în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei, celelalte modificări şi completări ale Statutului iniţial, precum şi Statutul iniţial, încetează de a-şi mai produce efectele. A.S.C.O.R. şi filialele acestuia vor funcţiona în conformitate cu prezentul Statut.

 

Consiliu
de conducere
  • Președinte:
   Codruț Mirică
  • Vice Președinte:
   Mihai Jalbă
  • Vice Președinte:
   Florentina Radu
  • Secretar:
   Florentina Simona Atanasiu
  • Secretar:
   Ana Maria Șoga
  • Consilier:
   Nicolae Păun
Sedii
ascor galati
 • Birou Administrativ
  in cadrul Centrului Eparhial
 • Capela Studenților
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Căminul H
 • Centru Activitați Culturale
  Cămin LSG, mansarda
 • Atelier de Creatie
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol
 • Atelier de Pictura
  Campusul Univ. A.I.Cuza
  Cămin A, demisol

Calendar